Image

Poniższe szkolenia odbywają się online i skierowane są głównie do Zarządów, Liderów oraz Działów Personalnych, które mają na celu wspieranie organizacji w kluczowych obszarach rozwoju i efektywności. Zapoznaj się poniżej z opisami oraz terminami, aby znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Image

Szkolenia

1. ”Pracownik i zespół w kryzysie
– profesjonalne podejście do interwencji kryzysowej”

 • 08.04.2024
 • 13.06.2024
 • 24.09.2024
 • 18.11.2024

Terminy:

Dowiedz się więcej
Zapisz się na szkolenie

1. ”Pracownik
i zespół w kryzysie – profesjonalne podejście do interwencji kryzysowej”

Moduł 1: Wsparcie pracowników w sytuacjach osobistego kryzysu


I. Rozumienie kryzysów osobistych pracowników: Rola menedżera/HRBP

- Identyfikacja poziomu zaangażowania firmy w kryzysy osobiste pracowników

- Perspektywa indywidualna, zespołowa i organizacyjna w reagowaniu na kryzysy osobiste

- Rola i zakres odpowiedzialności menedżera: Możliwości i granice działania

- Zapobieganie szkodom poprzez właściwą reakcję i brak reakcji


II. Skuteczne prowadzenie rozmów o kryzysie osobistym w pracy

- Kluczowe zasady wsparcia i empatycznej komunikacji

- Radzenie sobie z silnymi emocjami w rozmowie

- Zarządzanie komunikacją w organizacji: Kiedy, jak i z kim rozmawiaćModuł 2: Wsparcie zespołów w sytuacjach kryzysu zewnętrznego/organizacyjnego


I. Komunikacja i zarządzanie informacją w czasie kryzysu

- Balansowanie między pracą a reakcją na kryzys: Komunikacja czy koncentracja na zadaniach?

- Ustalanie zespołowych zasad dotyczących przepływu informacji

- Profilaktyczne komunikaty dla zespołów: Łagodzenie emocji i przywracanie normalności


II. Zarządzanie emocjami w zespołach

- Indywidualne wsparcie dla pracowników: Skuteczne działania i dobre praktyki

- Organizacja spotkań grupowych: Szanse i zagrożenia

- Wsparcie społeczne w kryzysie: Integracja zespołowa jako narzędzie wsparciaModuł 3: Doskonalenie praktycznych umiejętności interwencji kryzysowej


I. Ćwiczenia praktyczne i studia przypadków

- Symulacje rozmów z pracownikami w sytuacjach kryzysowych

- Analiza przypadków i poszukiwanie skutecznych strategii interwencji


II. Rozwój umiejętności wsparcia w trudnych sytuacjach

- Indywidualne konsultacje i feedback

- Budowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem własnym i zespołowym


III. Planowanie działań na przyszłość 

- Opracowanie planu działań indywidualnych i zespołowych w przypadku przyszłych kryzysów 

- Analiza możliwych scenariuszy i przygotowanie strategii reakcji

Podsumowując, szkolenie "Pracownik i zespół w kryzysie – profesjonalne podejście do interwencji kryzysowej" skupia się na rozwijaniu umiejętności menedżerów
i liderów zespołów w zakresie skutecznego wsparcia pracowników w sytuacjach osobistego kryzysu oraz zarządzania zespołami w czasie kryzysu zewnętrznego lub organizacyjnego. Program obejmuje praktyczne ćwiczenia, studia przypadków oraz rozwój umiejętności interwencji kryzysowej, co pozwala uczestnikom na zdobycie konkretnych narzędzi do skutecznego działania w trudnych sytuacjach.

Program szkolenia:

Korzyści z udziału w szkoleniu:

1. Wzrost kompetencji menedżerskich:

Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania pracownikami
w czasie kryzysu, włączając w to aspekty komunikacji, empatii i zarządzania stresem.


2. Doskonalenie umiejętności interwencji kryzysowej:

Szkolenie umożliwi uczestnikom praktyczne treningi oraz analizę przypadków, co pozwoli
im rozwijać umiejętności skutecznego radzenia sobie z różnymi sytuacjami kryzysowymi.


3. Skuteczne wsparcie pracowników:

Uczestnicy będą w stanie świadczyć profesjonalne wsparcie pracownikom w sytuacjach osobistych kryzysów oraz zarządzać zespołem w sytuacjach kryzysów zewnętrznych lub organizacyjnych, co może przyczynić się do poprawy klimatu pracy i efektywności zespołu.


4. Budowanie zaufania i lojalności pracowników:

Skuteczne wsparcie w czasie kryzysu może zwiększyć zaufanie pracowników do swoich przełożonych oraz lojalność wobec organizacji, co przekłada się na lepsze relacje w miejscu pracy i redukcję rotacji kadry.


5. Zwiększenie efektywności działania w sytuacjach kryzysowych:

Dzięki zdobytym umiejętnościom menedżerowie będą w stanie szybko i skutecznie reagować na kryzysowe sytuacje, minimalizując negatywne skutki dla organizacji i pracowników.


6. Poprawa atmosfery pracy:

Lepsze wsparcie pracowników w czasie kryzysu oraz skuteczne zarządzanie zespołem
w trudnych sytuacjach może przyczynić się do poprawy atmosfery pracy, zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników.

Podsumowując, udział w tym szkoleniu przynosi liczne korzyści zarówno menedżerom, jak i organizacji, poprzez rozwój kompetencji menedżerskich, skuteczne wsparcie pracowników oraz poprawę efektywności działania w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie "Pracownik i zespół w kryzysie – profesjonalne podejście do interwencji kryzysowej" jest dedykowane:

1. Menedżerom średniego i wyższego szczebla:

Ci menedżerowie często są odpowiedzialni za zarządzanie zespołami oraz reagowanie
na sytuacje kryzysowe w organizacji. Szkolenie pomoże im rozwijać umiejętności niezbędne do skutecznego kierowania pracownikami w trudnych sytuacjach.


2. Kadrze HR:

Osoby z działu HR często mają bezpośredni kontakt z pracownikami i są odpowiedzialne
za wsparcie w sytuacjach kryzysowych, zarówno na poziomie indywidualnym, jak
i zespołowym. Szkolenie umożliwi im rozwój umiejętności potrzebnych do udzielania wsparcia oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi w organizacji.

3. Pracownikom odpowiedzialnym za rozwój zespołu:

Osoby odpowiedzialne za rozwój i efektywność pracy zespołów również mogą skorzystać
z tego szkolenia, aby lepiej zrozumieć specyfikę pracy w sytuacjach kryzysowych oraz rozwijać umiejętności niezbędne do wspierania zespołów w trudnych momentach.


4. Wszystkim pracownikom zainteresowanym rozwojem zawodowym:

Nawet jeśli dana osoba nie pełni bezpośredniej roli menedżerskiej lub HR, szkolenie może dostarczyć jej cennych narzędzi i wskazówek dotyczących radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz skutecznego wspierania współpracowników.

Podsumowując, szkolenie jest skierowane do osób pełniących różnorodne role w organizacji, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego, wsparcia pracowników oraz efektywnego działania w trudnych sytuacjach.

Zapisz się na szkolenie

Podsumowując, szkolenie "Pracownik i zespół w kryzysie – profesjonalne podejście do interwencji kryzysowej" skupia się na rozwijaniu umiejętności menedżerów i liderów zespołów
w zakresie skutecznego wsparcia pracowników w sytuacjach osobistego kryzysu oraz zarządzania zespołami w czasie kryzysu zewnętrznego lub organizacyjnego. Program obejmuje praktyczne ćwiczenia, studia przypadków oraz rozwój umiejętności interwencji kryzysowej, co pozwala uczestnikom na zdobycie konkretnych narzędzi do skutecznego działania w trudnych sytuacjach.

Szkolenie "Pracownik
i zespół w kryzysie
– profesjonalne podejście do interwencji kryzysowej"
jest dedykowane:

2. ”Skuteczne kierowanie zespołem w sytuacjach kryzysowych”

 • 09.04.2024
 • 14.06.2024
 • 25.09.2024
 • 19.11.2024

Terminy:

Dowiedz się więcej
Zapisz się na szkolenie

Moduł 1: Istota Zespołowości i Podstawowe Normy Pracy Zespołowej


- Znaczenie zespołowości w efektywnym zarządzaniu

- Podstawowe normy pracy zespołowej: zaufanie, komunikacja, wzajemne wsparcie

- Rozwój pracy zespołowej: budowanie zaufania i synergii


Moduł 2: Cechy Skutecznych Zespołów i Świadome Kierowanie w Zespołach Lokalnych
i Zdalnych


- Identyfikacja cech skutecznych zespołów

- Potrzeba świadomego kierowania członkami zespołów, w tym zdalnych

- Techniki kierowania zespołem w różnych kontekstach, w tym w sytuacjach kryzysowychModuł 3: Specyfika Pracy Zespołowej w Sytuacjach Kryzysowych


- Charakterystyka sytuacji kryzysowych i ich wpływ na pracę zespołową

- Zarządzanie emocjami i stresem w sytuacjach kryzysowych

- Strategie radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami i presją czasuModuł 4: Efektywność Osobista Menedżera w Zarządzaniu Zespołem


- Samowiedza jako kluczowa umiejętność menedżera

- Wyczucie sytuacji i elastyczność w podejmowaniu decyzji

- Umiejętności działania w sytuacjach kryzysowych: szybkość reakcji, skuteczność działania pod presjąModuł 5: Zarządzanie Stresem Własnym i Zespołu


- Rozpoznawanie objawów stresu u siebie i członków zespołu

- Techniki radzenia sobie ze stresem w celu zachowania produktywności i dobrego samopoczucia

- Budowanie odporności psychicznej w zespoleModuł 6: Diagnozowanie Problemów w Pracy Zespołu i Sposoby Ich Rozwiązywania


- Identyfikacja problemów w pracy zespołowej

- Techniki diagnozowania przyczyn problemów

- Skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów i problemów w zespoleModuł 7: Doskonalenie Metod Pracy w Zespole


- Techniki usprawniające zarządzanie czasem w sytuacjach kryzysowych

- Strategie poprawy wydajności w zespole w warunkach dużej presji

- Tworzenie planów działania i priorytetów w sytuacjach kryzysowych


Program ten skupia się na rozwijaniu umiejętności zarządzania zespołem
w sytuacjach kryzysowych poprzez zrozumienie i adaptację odpowiednich strategii oraz technik zarządzania.

Program szkolenia:

Korzyści z udziału w szkoleniu:

1. Lepsze zarządzanie kryzysami:

Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, co pozwoli im uniknąć paniki i podejmować szybkie, efektywne działania.


2. Wzmacnianie zespołowości:

Szkolenie pomaga w budowaniu silnych zespołów, które potrafią działać wspólnie w trudnych sytuacjach. Poprawa komunikacji i współpracy w zespole jest kluczowa dla skutecznego radzenia sobie z kryzysami.


3. Lepsze rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów:

Uczestnicy nauczą się diagnozowania problemów w pracy zespołowej oraz skutecznych strategii ich rozwiązywania, co pozwoli im szybko reagować na nieprzewidziane sytuacje.


4. Poprawa umiejętności osobistych:

Szkolenie pomaga w rozwijaniu umiejętności osobistych menedżera, takich jak zarządzanie stresem, elastyczność w podejmowaniu decyzji oraz umiejętność działania pod presją, co ma kluczowe znaczenie w sytuacjach kryzysowych.


5. Wzrost efektywności zespołu:

Dzięki zdobytym narzędziom i technikom zarządzania, uczestnicy będą w stanie efektywniej zarządzać czasem i zasobami w zespole, co przyczyni się do poprawy wydajności pracy nawet w trudnych warunkach.


6. Budowanie odporności zespołu:

Szkolenie wspiera również rozwój odporności psychicznej w zespole, co pozwala mu lepiej radzić sobie ze stresem i trudnościami, zachowując wysoki poziom motywacji i zaangażowania.


7. Podnoszenie kompetencji menedżerskich:

Uczestnicy zyskują również szereg nowych umiejętności menedżerskich, takich jak umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, asertywność czy efektywne delegowanie zadań, co przekłada się na lepsze kierowanie zespołem w każdej sytuacji.

Podsumowując, korzyści z udziału w tym szkoleniu obejmują lepsze zarządzanie kryzysami, budowanie silniejszych zespołów, poprawę umiejętności osobistych oraz zwiększenie efektywności pracy zespołowej nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dla kogo szkolenie jest dedykowane?

Szkolenie "Skuteczne kierowanie zespołem w sytuacjach kryzysowych" jest adresowane głównie do menedżerów, liderów zespołów oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze lub odpowiedzialne za zarządzanie grupą pracowników. Ponadto, mogą
z niego skorzystać wszyscy pracownicy, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności
w zakresie zarządzania zespołem oraz radzenia sobie w trudnych, niespodziewanych sytuacjach.


Specyficzne grupy zawodowe i branże, dla których to szkolenie może być szczególnie wartościowe, obejmują:


1. Menedżerowie i liderzy zespołów:

Osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołem lub grupą pracowników będą mogły rozwijać umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania w sytuacjach kryzysowych.


2. Kadra kierownicza:

Dyrektorzy, menedżerowie wyższego szczebla oraz inni liderzy organizacji mogą skorzystać z tego szkolenia, aby lepiej przygotować się do zarządzania kryzysami i utrzymania efektywności w trudnych warunkach.


3. Specjaliści ds. zarządzania kryzysowego:

Osoby zajmujące się zarządzaniem kryzysowym w organizacjach lub posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie mogą poszerzyć swoje kompetencje i techniki działania.


4. Pracownicy działów HR: Pracownicy działów zasobów ludzkich mogą zyskać nowe narzędzia i strategie, które pomogą im lepiej wspierać kadrę zarządzającą w zarządzaniu zespołami w sytuacjach kryzysowych.


5. Pracownicy wszystkich szczebli:

Osoby na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej, które chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania, komunikacji i radzenia sobie ze stresem, mogą również skorzystać z tego szkolenia, aby lepiej funkcjonować w trudnych sytuacjach.

Podsumowując, szkolenie "Skuteczne kierowanie zespołem w sytuacjach kryzysowych" jest przeznaczone dla szerokiej grupy profesjonalistów, którzy chcą podnieść swoje umiejętności zarządzania zespołem i radzenia sobie
w nieprzewidzianych sytuacjach.

Zapisz się na szkolenie

3. ”LEADERSHIP - Zarządzanie
i Przywództwo w Świecie Zmian”

 • 11.04.2024
 • 17.06.2024
 • 26.09.2024
 • 20.11.2024

Terminy:

Dowiedz się więcej
Zapisz się na szkolenie

Moduł 1: Świadome Przywództwo


- Definicja przywództwa i rola lidera w organizacji

- Różnice między przywództwem a autorytetem

- Znaczenie świadomości i uważności dla efektywnego przywództwa


Moduł 2: Poznanie Pracowników


- Kluczowe elementy motywacji pracowników

- Różnice w komunikacji, współpracy w zespole i podejmowaniu decyzji

- Współodpowiedzialność w zespole i jej znaczenie

- Identyfikacja i rozwiązanie dysfunkcji pracy zespołowej

- Promowanie autonomii w pracyModuł 3: Menedżer a Pokolenia


- Wyzwania w motywowaniu pracowników z różnych pokoleń

- Inspiracje do lepszego motywowania i zarządzania różnorodnością pokoleniowąModuł 4: Skuteczne Komunikowanie i Zarządzanie Celami


- Wypracowanie zasad udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

- Zastosowanie analizy transakcyjnej w komunikacji

- Zarządzanie poprzez cele: ustalanie priorytetów i monitorowanie realizacji

- Transformacja biznesowych celów SMART w cele inspirująceModuł 5: Kluczowe Elementy Zarządzania Zespołem


- Dopasowanie do modelu motywacji pracownika

- Delegowanie zadań i monitorowanie ich realizacji

- Odpowiedzialność za wyniki i motywujący feedback

- Praca nad kluczowymi projektami

- Wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniuModuł 6: Asertywność w Przywództwie


- Stawianie granic i budowanie siły lidera

- Różnica między oceną a krytyką

- Rozwijanie asertywności jako kompetencji przywódczejModuł 7: Radzenie Sobie w Trudnych Sytuacjach


- Przyczyny sytuacji trudnych w zespole

- Reakcja na sytuacje trudne i unikanie pułapek

- Zrozumienie wpływu braku reakcji lub niewłaściwej reakcji na zespół


Program szkolenia:

Korzyści z udziału w tym szkoleniu mogą być wielorakie i obejmować:

1. Rozwój Umiejętności Przywódczych:

Uczestnicy zyskają głębsze zrozumienie roli lidera oraz kluczowych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem w zmieniającym się środowisku biznesowym.


2. Lepsze Rozumienie Pracowników:

Dzięki analizie różnic pokoleniowych i indywidualnych preferencji pracowników, menedżerowie będą w stanie lepiej zrozumieć swoje zespoły i dostosować swoje podejście do motywowania oraz zarządzania nimi.


3. Doskonalenie Komunikacji:

Uczestnicy zdobędą umiejętności konstruktywnego komunikowania się, udzielania feedbacku oraz stawiania granic, co przyczyni się do poprawy efektywności w relacjach międzyludzkich.


4. Skuteczne Zarządzanie Celami:

Poznanie technik zarządzania celami pozwoli menedżerom lepiej określać cele, priorytetyzować zadania oraz skutecznie monitorować ich realizację, co przekłada się na osiągnięcie lepszych wyników.


5. Rozwój Asertywności:

Ćwiczenia asertywnościowe pomogą uczestnikom budować pewność siebie, radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz efektywnie stawiać granice, co wpłynie pozytywnie na ich skuteczność jako liderów.


6. Lepsze Zarządzanie Zespołem w Sytuacjach Trudnych:

Poznanie przyczyn i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach pozwoli menedżerom skutecznie zarządzać sytuacjami konfliktowymi i redukować napięcia w zespole.


7. Podnoszenie Motywacji i Zaangażowania:

Dzięki lepszemu zrozumieniu mechanizmów motywacji oraz wykorzystaniu skutecznych narzędzi motywacyjnych, liderzy będą w stanie budować bardziej zaangażowane i produktywne zespoły.


8. Kreowanie Pozytywnej Kultury Organizacyjnej:

Budowanie świadomego przywództwa przyczyni się do kształtowania pozytywnej kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności, efektywności i zadowoleniu pracowników.


9. Zwiększenie Efektywności Zarządzania Procesem Zmian:

Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem zmianą umożliwi menedżerom skuteczne planowanie, wdrażanie i monitorowanie procesów zmian w organizacji, co przyczyni się do zwiększenia adaptacyjności i konkurencyjności firmy.


10. Wzrost Efektywności Osobistej:

Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności osobiste, takie jak zarządzanie stresem, podejmowanie decyzji czy kreatywne myślenie, co przekłada się na ich rozwój jako liderów i menedżerów.

Szkolenie przeznaczone dla:

1. Menedżerowie średniego szczebla:

Ci menedżerowie są często odpowiedzialni za bezpośrednie zarządzanie zespołem pracowników operacyjnych lub specjalistycznych. Dzięki temu szkoleniu mogą doskonalić swoje umiejętności zarządzania i przywództwa, aby skutecznie wspierać wyższe cele organizacyjne.


2. Menedżerowie wyższego szczebla:

Ci liderzy mają strategiczny wpływ na organizację i często zarządzają wieloma zespołami lub obszarami działalności. Szkolenie umożliwia im rozwój umiejętności przywódczych potrzebnych do skutecznego kierowania organizacją w dynamicznym środowisku biznesowym.


3. Liderzy zespołów:

Osoby pełniące rolę liderów zespołów lub koordynatorów projektów mogą skorzystać z tego szkolenia, aby lepiej zarządzać swoimi zespołami, motywować pracowników i skutecznie osiągać cele projektowe.


4. Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie zmian:

Specjaliści ds. zmian organizacyjnych, konsultanci zarządzania zmianą lub liderzy projektów zmiany mogą rozszerzyć swoją wiedzę na temat efektywnego zarządzania procesami zmiany i budowania zaangażowania wśród pracowników.


5. Osoby zainteresowane rozwojem osobistym:

Osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności przywódcze, zarządcze i komunikacyjne, a także zwiększyć swoją efektywność w pracy, mogą skorzystać z tego szkolenia jako sposobu na osobisty rozwój i poszerzenie swojej wiedzy.


6. Pracownicy zainteresowani awansem:

Osoby, które aspirują do awansu na stanowisko kierownicze lub menedżerskie, mogą wykorzystać to szkolenie jako okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego sprawowania takich funkcji w przyszłości.

Zapisz się na szkolenie

4. ”Zarządzanie Zmianą”

 • 16.04.2024
 • 18.06.2024
 • 27.09.2024
 • 21.11.2024

Terminy:

Dowiedz się więcej
Zapisz się na szkolenie

Moduł 1: Efektywność Pracy Zespołów Rozproszonych


- Jednoznaczność zasad, ról i odpowiedzialności w pracy zdalnej

- Zapewnienie wsparcia organizacyjnego na różnych etapach pracy

- Rozwój kompetencji niezbędnych do efektywnego działania w systemie pracy rozproszonej

- Identyfikacja motywatorów i demotywatorów związanych z pracą w zespołach rozproszonych


Moduł 2: Zarządzanie Procesem Zmian Organizacyjnych


- Analiza wyzwań stojących przed menedżerami podczas zmian

- Ocena różnicy między rewolucją a ewolucją w kontekście zmian organizacyjnych

- Zagrożenia wynikające z autonomizacji celów w instytucjach oraz braku myślenia systemowego w zarządzaniu zmianą

- Praktyczne strategie zapobiegania najczęstszym błędom w procesie planowania i realizacji zmian


Moduł 3: Zarządzanie Procesem Wdrożenia Zmian


- Organizacja procesu wdrażania zmian i uwzględnienie kluczowych aspektów

- Czynniki sprzyjające lub hamujące proces wdrożenia zmian organizacyjnych w zespole

- Analiza różnych stylów kierowania, aby uniknąć zniechęcania pracowników do aktywnego udziału w procesie zmianModuł 4: Psychospołeczne Bariery Wdrażania Zmian


- Identyfikacja rodzajów oporu wobec zmian i sposobów ich przezwyciężania

- Analiza grup nacisku przy wdrażaniu zmian organizacyjnych

- Techniki redukcji napięć i konfliktów w sytuacji zmianyModuł 5: Motywowanie do Przestrzegania Nowych Norm i Zasad


- Metody wzmacniania postaw sprzyjających zmianom

- Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów strategicznych 

- Angażowanie pracowników w proces zmiany poprzez tworzenie odpowiedniego otoczenia motywującego


Moduł 6: Zmiana Kulturowa i Komunikowanie Zmian


- Dostosowanie kultur organizacyjnych do wspierania zmian 

- Komunikacja zmian: spójność komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, informowanie pracowników o zmianach w różnych etapachModuł 7: Człowiek w Zmianie


- Analiza postaw wobec zmian oraz mechanizmów psychologicznych utrudniających akceptację zmiany 

- Automotywacja jako klucz do skutecznego radzenia sobie z trudnościami zawodowymi i realizacji zadańModuł 8: Zarządzanie Zespołem w Sytuacji Zmiany


- Skuteczność i popularność menedżera zespołu w procesie zmian 

- Tworzenie postaw innowacyjnych i wspieranie kreatywności zespołu 

- Unikanie syndromu grupowego myślenia i promowanie elastyczności w działaniach zespołu

Program szkolenia:

Korzyści z udziału w szkoleniu mogą być wielopłaszczyznowe i obejmować:

1. Efektywne Zarządzanie Zespołem:

Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem w sytuacjach zmiany, co przyczyni się do lepszej organizacji pracy i osiągania celów biznesowych.


2. Umiejętność Identyfikacji i Zarządzania Zmianą:

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie rozpoznawać i skutecznie zarządzać procesem zmian organizacyjnych, co pozwoli uniknąć błędów i zmniejszy opór wobec zmian w organizacji.


3. Doskonalenie Kompetencji Liderskich:

Menedżerowie i liderzy zyskają nowe umiejętności, które pomogą im skutecznie motywować zespół do aktywnego udziału w procesach zmiany, budować zaufanie oraz angażować pracowników.


4. Poprawa Efektywności Organizacji:

Szkolenie przyczyni się do zwiększenia efektywności organizacji poprzez budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom, skuteczną komunikację wewnętrzną oraz redukcję napięć i konfliktów w sytuacji zmiany.


5. Rozwój Osobisty i Zawodowy:

Uczestnicy będą mieli okazję do rozwoju swoich umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i przywódczych, co wpłynie pozytywnie na ich rozwój osobisty i zawodowy.


6. Skuteczne Komunikowanie Zmian:

Po szkoleniu uczestnicy będą lepiej przygotowani do skutecznego komunikowania zmian w organizacji, co pozwoli uniknąć nieporozumień i sprzyjać akceptacji zmiany przez pracowników.


7. Zwiększenie Motywacji i Zaangażowania Pracowników:

Poprzez wzmacnianie postaw sprzyjających zmianom oraz angażowanie pracowników w procesy zmiany, szkolenie przyczyni się do zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników w osiąganie celów organizacji.


8. Poprawa Efektywności i Innowacyjności Zespołu:

Uczestnicy będą zdolni do tworzenia postaw innowacyjnych w zespole, co przyczyni się do zwiększenia kreatywności i efektywności działania zespołu w sytuacjach zmiany.

Program szkolenia "Zarządzanie Zmianą" został zaprojektowany z myślą o:

1. Menedżerach i liderach:

- Menedżerowie średniego i wyższego szczebla: Zdobędą praktyczne umiejętności w zarządzaniu zmianą, w tym tworzeniu jednoznacznych zasad i roli w zespole, budowaniu wsparcia organizacyjnego oraz rozwijaniu kompetencji niezbędnych w pracy zdalnej.

- Liderzy zespołów: Otrzymają narzędzia do skutecznego zarządzania procesem zmiany w swoich zespołach, włączając w to identyfikację motywatorów i demotywatorów oraz projektowanie systemów przepływu informacji zwrotnej.


2. Specjalistów ds. zmiany organizacyjnej:

- Specjaliści HR: Poszerzą swoją wiedzę na temat czynników wpływających na efektywne wdrażanie zmian, w tym psychospołecznych barier, strategii motywowania pracowników oraz budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom.

- Specjaliści ds. komunikacji: Zdobędą umiejętności w zakresie tworzenia strategii komunikacji zmian oraz skutecznego przekazywania informacji o zmianach w organizacji, zarówno na poziomie pracownika, zespołu, jak i całej firmy.


3. Menedżerów zespołów w trakcie zmiany:

Menedżerowie zespołów w trakcie zmiany: Otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania zespołem w czasie zmiany, włączając w to budowanie postaw innowacyjnych, wspieranie kreatywności oraz radzenie sobie z negatywnymi reakcjami pracowników na zmianę.


4. Pracowników na różnych poziomach organizacji:

Pracownicy: Zdobędą zrozumienie natury zmian organizacyjnych, w tym ich przyczyn, wyzwań i korzyści, oraz nauczą się radzić sobie ze zmianami, rozwijając swoją automotywację, elastyczność oraz umiejętności kreatywnego myślenia.

Zapisz się na szkolenie

5. ”Budowanie Silnej i Odpornej Kultury Organizacyjnej w Świecie Zmian”

 • 18.04.2024
 • 21.06.2024
 • 01.10.2024
 • 25.11.2024

Terminy:

Dowiedz się więcej
Zapisz się na szkolenie

Moduł 1: Rola Kultury Organizacyjnej w Sukcesie Biznesowym


- Definicja kultury organizacyjnej i jej wpływ na funkcjonowanie firmy

- Kluczowe elementy kultury organizacyjnej i ich znaczenieModuł 2: Aspekty Kultury Organizacyjnej dla Strategii i Celów Firmy


- Łączenie kultury organizacyjnej z celami strategicznymi i sukcesem rynkowym

- Identyfikacja czynników, które wpływają na efektywność kultury organizacyjnej w projektach, innowacjach i zmianachModuł 3: Typologie Kultur Organizacyjnych i Ich Wykorzystanie


- Przegląd predefiniowanych modeli kultury organizacyjnej

- Diagnozowanie typów kultury organizacyjnej w firmie i ich praktyczne zastosowanieModuł 4: Diagnozowanie i Analiza Kultury Organizacyjnej


- Metodologie badania kultury organizacyjnej w firmie

- Korzyści z diagnozowania typu kultury organizacyjnej i wyzwania związane z badaniamiModuł 5: Projektowanie Zmiany Kultury Organizacyjnej


- Opracowanie rekomendacji zmian w kulturze organizacyjnej

- Praktyczne warsztaty nad zmianą kultury organizacyjnej w organizacjiModuł 6: Zarządzanie Wartościami w Organizacji


- Wpływ wartości na trwały sukces firmy

- Kreowanie spójnych wartości organizacji i ich implementacjaModuł 7: Opracowanie i Wdrażanie Kodeksu Wartości


- Wyznaczanie wartości firmy i opracowanie kodeksu wartości

- Określanie standardów zawodowych na bazie wartościModuł 8: Wartości a Sukces Organizacji i Zaangażowanie Pracowników


- Rola wewnętrznych przekonań pracowników w osiąganiu celów biznesowych

- Dopasowanie wartości osobistych pracowników do wartości organizacjiModuł 9: Utrzymywanie Wartości w Organizacji


- Audyty wartości i reakcja na kryzysy wartości

- Wdrażanie programów kształcenia z zakresu wartościModuł 10: Kreowanie Zespołów Wysoko Zaangażowanych


- Wybór i kształcenie pracowników wysoko zaangażowanych

- Koszty i korzyści związane z utrzymaniem zespołów wysoko zaangażowanych

Program szkolenia:

Oto kilka korzyści, jakie uczestnicy mogą osiągnąć dzięki udziałowi w szkoleniu:

1. Zwiększenie Efektywności Organizacji:

Uczestnicy zdobędą wgląd w kluczowe elementy kultury organizacyjnej, co pozwoli im lepiej zrozumieć, jak wpływa ona na funkcjonowanie firmy. Dzięki temu będą mogli podejmować świadome decyzje mające na celu zwiększenie efektywności organizacji.


2. Poprawa Zarządzania Zespołem:

Poznanie typologii kultur organizacyjnych oraz metod diagnozowania kultury w firmie umożliwi uczestnikom skuteczniejsze zarządzanie zespołem i dostosowywanie działań do charakterystyki kultury organizacyjnej.


3. Zwiększenie Zaangażowania Pracowników:

Uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, jak kreować kulturę organizacyjną sprzyjającą zaangażowaniu pracowników. Poprzez lepsze zrozumienie wartości organizacji i ich implementację, będą mogli budować środowisko pracy sprzyjające motywacji i zaangażowaniu.


4. Doskonalenie Umiejętności Diagnozowania i Zarządzania Zmianą:

Szkolenie zapewni uczestnikom praktyczną wiedzę na temat diagnozowania i zmiany kultury organizacyjnej. Dzięki temu będą bardziej przygotowani do efektywnego zarządzania procesami zmiany w organizacji.


5. Wzrost Efektywności Zarządzania Wartościami:

Uczestnicy poznają kluczowe mechanizmy zarządzania wartościami w organizacji oraz metody ich implementacji. Dzięki temu będą mogli lepiej definiować i realizować wartości organizacyjne, co przyczyni się do wzrostu efektywności zarządzania.


6. Kreowanie Zespołów Wysoko Zaangażowanych:

Szkolenie umożliwi uczestnikom lepsze zrozumienie mechanizmów kreowania zespołów wysoko zaangażowanych oraz skuteczniejsze wykorzystanie odpowiedniej kultury organizacyjnej i kodeksu wartości w tym procesie.

Szkolenie jest adresowane do szerokiego spektrum uczestników, w tym:

1. Kierownictwa i Menedżerów:

Osoby pełniące funkcje kierownicze oraz menedżerskie, które są odpowiedzialne za zarządzanie zespołami lub obszarami organizacyjnymi, mogą skorzystać z tego szkolenia, aby lepiej zrozumieć, jak kształtować kulturę organizacyjną i wpływać na jej rozwój.


2. Specjaliści ds. Zasobów Ludzkich:

Pracownicy działów HR, którzy są zaangażowani w rekrutację, selekcję, szkolenia oraz rozwój pracowników, mogą zdobyć wartościowe narzędzia i strategie dotyczące budowania kultury organizacyjnej oraz zarządzania wartościami w firmie.


3. Pracownicy ds. Rozwoju Organizacji:

Osoby odpowiedzialne za rozwój organizacyjny oraz zmiany w firmie mogą skorzystać z tego szkolenia, aby poznać metody diagnozowania kultury organizacyjnej, projektowania zmian oraz monitorowania ich skuteczności.


4. Właściciele Firm i Przedsiębiorcy:

Osoby zarządzające własnymi firmami mogą zyskać wgląd w kluczowe elementy kultury organizacyjnej i strategie budowania silnej kultury, co może przyczynić się do poprawy wyników biznesowych i trwałego sukcesu organizacji.


5. Pracownicy na Stanowiskach Kierowniczych:

Osoby będące na stanowiskach kierowniczych lub aspirujące do takich funkcji mogą skorzystać z tego szkolenia, aby rozwijać umiejętności zarządzania zespołem oraz budowania efektywnej kultury organizacyjnej.


6. Specjaliści ds. Organizacyjnych i Konsultanci:

Osoby zajmujące się doradztwem organizacyjnym lub konsultingiem mogą wzbogacić swoją wiedzę na temat kultur organizacyjnych i wartości w firmie, co umożliwi im świadczenie bardziej kompleksowych usług dla swoich klientów.

Zapisz się na szkolenie

Poprzez ten program szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie budować i utrzymywać silną kulturę organizacyjną, która sprzyja osiąganiu sukcesów biznesowych w dynamicznym środowisku zmian.

6. ”Motywowanie i Budowanie Zaangażowania”

 • 17.04.2024
 • 20.06.2024
 • 30.09.2024
 • 22.11.2024

Terminy:

Dowiedz się więcej
Zapisz się na szkolenie

Moduł 1: Wprowadzenie do Motywacji w Zarządzaniu Zespołem


- Podstawowe teorie motywacji i ich rola w efektywnym zarządzaniu

- Znaczenie rynku pracy dla pozyskiwania, utrzymywania i motywowania pracownikówModuł 2: Zarządzanie Różnorodnością Wiekową w Zespole

- Wyzwania stojące przed menedżerem w kontekście różnorodności wiekowej w pracy

- Tworzenie inspirującego środowiska pracy i strategie motywacyjneModuł 3: Rozwój Osobisty i Motywacja Pracowników


- Indywidualny potencjał pracowników a efektywność i satysfakcja w pracy

- Dopasowanie preferencji zawodowych do możliwości zawodowych i motywacjiModuł 4: Wymagania i Współpraca w Zespole


- Określanie wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych pracowników

- Budowanie współpracy w zespole i utrzymanie motywacji pracownikówModuł 5: Badania Satysfakcji i Motywacji Pracowników


- Znaczenie badań satysfakcji, motywacji i zaangażowania w analizie poziomu satysfakcji i fluktuacji w firmieModuł 6: Efektywny Proces Rekrutacji i Adaptacja Zawodowa


- Skuteczny proces rekrutacji 

- Adaptacja zawodowa w pierwszych okresach pracyModuł 7: Rozwój Zawodowy i Doskonalenie Umiejętności 


- Monitorowanie, ocena i doskonalenie pracy pracowników 

- Rozwój zawodowy jako kluczowy element utrzymania pracownikówModuł 8: Kształcenie W Toku Pracy i Zintegrowane Programy Rozwoju 


- Kształcenie wspierane przez menedżera 

- Programy rozwoju grup pracowników i ich znaczenie dla organizacjiModuł 9: Przesłanki Zwolnienia lub Przesunięcia Pracownika 


- Decyzje dotyczące zwolnienia, degradacji lub przesunięcia pracownika 

- Komunikacja decyzji z pracownikiemModuł 10: Motywacja a Funkcjonowanie Zespołu 


- Wpływ motywacji na funkcjonowanie zespołu i rozwój kompetencji pracowników 

- Zarządzanie przez cele i motywacyjne narzędzia


Moduł 11: Skuteczna Komunikacja i Delegowanie Zadań 


- Świadoma komunikacja w zespole i jej rola w zarządzaniu 

- Delegowanie zadań jako narzędzie motywacji i rozwoju zespołu

Program szkolenia:

Korzyści z udziału w szkoleniu mogą obejmować:

1. Zrozumienie Teorii Motywacji:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstawowych teorii motywacji oraz ich roli w skutecznym zarządzaniu zespołem, co pozwoli im lepiej motywować pracowników i osiągać celowe rezultaty.


2. Radzenie Sobie z Różnorodnością Wiekową:

Szkolenie pomoże menedżerom w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z różnorodnością wiekową w zespole, a także w tworzeniu inspirującego środowiska pracy i skutecznych strategii motywacyjnych, które uwzględniają potrzeby różnych grup wiekowych.


3. Rozwój Osobisty Pracowników:

Uczestnicy dowiedzą się, jak indywidualny potencjał pracowników wpływa na efektywność i satysfakcję w pracy oraz jak dopasować preferencje zawodowe do możliwości zawodowych i motywacji, co może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i lojalności pracowników.


4. Efektywna Współpraca w Zespole:

Szkolenie pomoże w określaniu wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych pracowników oraz w budowaniu efektywnej współpracy w zespole, co może prowadzić do zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników oraz poprawy efektywności działania zespołu.


5. Badania Satysfakcji i Motywacji:

Uczestnicy poznają znaczenie badań satysfakcji, motywacji i zaangażowania pracowników w analizie poziomu satysfakcji i fluktuacji w firmie, co umożliwi im lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich zaspokojenia.


6. Doskonalenie Procesów Rekrutacji i Adaptacji Zawodowej:

Szkolenie umożliwi poznanie skutecznych metod rekrutacji oraz strategii adaptacji zawodowej nowych pracowników, co może przyczynić się do lepszego dopasowania pracowników do stanowisk pracy oraz skrócenia czasu adaptacji w nowym środowisku pracy.


7. Rozwój Zawodowy i Doskonalenie Umiejętności:

Uczestnicy dowiedzą się, jak monitorować, oceniać i doskonalić pracę pracowników, a także jak rozwijać ich zawodowe kompetencje, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności i zaangażowania pracowników oraz poprawy wyników organizacji.


8. Kształcenie W Toku Pracy i Zintegrowane Programy Rozwoju:

Szkolenie zapozna uczestników z metodami kształcenia wspieranego przez menedżera oraz programami rozwoju grup pracowników, co może przyczynić się do zwiększenia kompetencji i zaangażowania pracowników oraz poprawy efektywności działań organizacji.


9. Skuteczna Komunikacja i Delegowanie Zadań:

Uczestnicy zdobędą umiejętności świadomej komunikacji w zespole oraz delegowania zadań jako narzędzia motywacji i rozwoju zespołu, co może przyczynić się do lepszej współpracy i efektywności działania zespołu.

Do kogo jest skierowane szkolenie?

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menedżerów na różnych szczeblach organizacyjnych, liderów zespołów oraz pracowników działów HR odpowiedzialnych za zarządzanie personelem. Ponadto, mogą również skorzystać z niego wszyscy pracownicy zainteresowani doskonaleniem umiejętności motywowania, budowania zaangażowania i efektywnego zarządzania zespołem.:1. Menedżerowie na różnych szczeblach organizacyjnych:

- Menedżerowie wyższego szczebla: Szkolenie pomoże zrozumieć rolę motywacji i strategii motywacyjnych w osiąganiu celów strategicznych oraz w opracowywaniu globalnych strategii motywacyjnych dla całej organizacji.

- Menedżerowie średniego szczebla: Dostarczy praktyczne narzędzia do skutecznego motywowania zespołów oraz zarządzania różnorodnością wewnątrz zespołów, wspierając osiąganie celów na poziomie departamentu lub sekcji.

- Menedżerowie pierwszego szczebla: Umocni zrozumienie roli motywacji w codziennej pracy zespołowej oraz dostarczy konkretne techniki zarządzania, które pomogą lepiej motywować i angażować pracowników.


2. Liderzy zespołów:

- Liderzy zespołów: Zaoferuje wgląd w teorie motywacji i praktyczne strategie budowania zaangażowania zespołowego, wspierając osiąganie celów zespołowych oraz rozwój współpracy.

- Liderzy projektów: Dostarczy narzędzi do efektywnego zarządzania różnorodnością w zespole projektowym oraz do budowania kultury sprzyjającej innowacyjności i skutecznemu osiąganiu celów projektowych.


3. Specjaliści ds. zasobów ludzkich:

- Specjaliści HR: Poszerzy wiedzę na temat roli motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz dostarczy praktycznych narzędzi do wdrażania efektywnych programów motywacyjnych.

- Rekruterzy: Zrozumieją znaczenie motywacji i zaangażowania w procesie rekrutacji oraz zdobędą wskazówki dotyczące identyfikowania kandydatów zgodnych z oczekiwaniami organizacji.


4. Pracownicy z różnych działów:

Pracownicy zdobędą wiedzę na temat roli motywacji w osiąganiu sukcesów organizacyjnych oraz rozwijania umiejętności współpracy, komunikacji i efektywnego działania w zespole.

Zapisz się na szkolenie

Nie znalazłeś odpowiedniego szkolenia dla siebie, jesteś zainteresowany szkoleniem zamkniętym lub finansowaniem szkoleń?


Wypełnij formularz,
skontaktujemy się z Tobą!

Formularz kontaktowy

ImageImage

Masz pytania?